Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)

-
Rapport ‘Kiezen én delen - Advies van de Studiegroep Ruimtelijke inrichting landelijk gebied’

Brief van de minister van LNV van 12 mei 2021 (35600 / 35334 / 33576, X)

De commissie besluit de brief van 12 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit zij de voorliggende concept-toezegging vast te stellen en deze als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer