Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 25 mei 2021
1.
35517, D

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet; Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

De commissie besluit de voorhang van het ontwerpbesluit te stuiten tot en met de plenaire behandeling van het voorstel van de Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten de wijziging van de Woningwet (35.517) in de Eerste Kamer.

2.
28362, A

De commissie besluit de brief van de minister van BZK over de concept-beleidslijn actieve openbaarmaking (28.362, A) te betrekken bij de behandeling van de Woo en alle ontwikkelingen omtrent het actieve openbaarmakingsbeleid, waaronder de gevolgen voor de Eerste Kamer, te blijven volgen.

3.
Terugblik op de evaluatie Wiv2017

De commissie besluit de beleidsreactie van de minister van BZK, als ook het toezichtsrapport nr. 72 en de gesprekken met de toezichthouders en de AIVD en MIVD te betrekken bij de behandeling van de toekomstige wetswijziging naar aanleiding van de evaluatie van de Wiv2017.

4.
T02845 en vaststelling commissiebrief

Toezegging Verlenging wet (35.424); Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De commissie neemt kennis van de brief van 21 mei 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de zesde verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (EK 35.424, Q ) en besluit om de status van toezegging T02845 (openstaand) ongewijzigd te laten.

De conceptcommissiebrief inzake een mogelijk permanente regeling wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.
35590 / 35654, G

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het ontwerpbesluit houdende verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19; Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

De commissie besluit de brief van de minister van BZK (35.590 / 35.654, G) voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van het door de Kiesraad aangeboden afschrift van het evaluatieadvies over de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en zal deze betrekken wanneer de minister van BZK de Kamer informeert over de evaluatie van deze verkiezingen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman