Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 juni 2021
1.
32735, M en N

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken ter aanbieding van de Rapportage 2020 - Internationale Mensenrechtenprocedures; Verslag van een nader schriftelijk overleg over de rapportages Internationale Mensenrechtenprocedures; Mensenrechten in het buitenlands beleid

De commissie besluit de brieven van de minister van Buitenlandse Zaken van 12 april 2021 (32735, N) en van 6 mei 2021 (32735, M) voor kennisgeving aan te nemen.

2.
34091, N

Brief van de staatssecretaris van J&V over de positie van sekswerkers in tijden van corona; Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

De commissie besluit de (nog niet geregistreerde) toezegging om de Kamer te informeren over de positie van sekswerkers in coronatijd als voldaan te beschouwen en de brief van de staatssecretaris van J&V van 17 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
35296, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over de timing van een brief kort voor de stemming; Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod

De commissie besluit de brief van de minister van J&V van 21 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
COM(2021)170 en 177

Mededeling over de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025) en Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Interpol

De commissie besluit de Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Interpol (COM(2021)177) in behandeling te nemen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 22 juni 2021. De mededeling over de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025) (COM(2021)170) wordt niet in behandeling genomen.

5.
Rondvraag

- Het lid Dittrich (D66) vraagt of de brief over de motie-Dittrich c.s. (34641, M) inzake een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld, reeds is verzonden. De staf deelt mee dat de brief op 25 mei 2021 aan de minister van J&V is gestuurd.

- De commissievoorzitter meldt een gesprek van enkele leden met de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen dat hedenmiddag heeft plaatsgevonden.

- De commissievoorzitter wijst erop dat op 8 juni 2021 de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528) plaatsvindt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren