Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 juni 2021
1.
35603

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Keunen), CDA (Atsma), D66 (Pijlman), SP (Gerkens) en Partij voor de Dieren (Nicolaï).
Op 1 juni jl. stelden de commissies voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 6 juli 2021, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling. Na kennisneming van de nadien ontvangen brief van de regering van 4 juni 2021 (35603, F) over gedifferentieerde inwerkingtreding van het wetsvoorstel, besluiten zij in het nader voorlopig verslag in een inleidende opmerking tot uitdrukking te brengen dat zij zich willen inspannen de plenaire behandeling van het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op de beoogde datum vóór het zomerreces. Dit echter uitsluitend onder voorwaarde dat de regering er in slaagt de nog lopende discussie met de Tweede Kamer rond het al dan niet gedifferentieerd in werking laten treden van onderdelen van het wetsvoorstel, ruim vóór de datum van de beoogde plenaire behandeling in de Eerste Kamer tot klaarheid te brengen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer