Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (35.398)

-
Rondvraag

De commissie vraagt de griffie ambtelijk aan het ministerie van LNV door te geven dat zij graag de brief ontvangt die de minister van LNV naar de Tweede Kamer zal sturen over hoe concreet invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van amendement nr. 23 bij wetsvoorstel Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (35398). De minister heeft tijdens het vragenuur op 1 juni 2021 in de Tweede Kamer aangegeven de Tweede Kamer voor het zomerreces te informeren over de stand van zaken op dat moment.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer