Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 juni 2021
1.
35526 / 25295, BN (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de ministers van I&W en van VWS over een vergoeding met betrekking tot testen voor uitgaande reizigers; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen de brief van 3 juni 2021 voor kennisgeving aan.

2.
35526 / 25295, BM (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL en IWO)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 2 juni 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met het opnemen van een uitzondering op de negatieve NAAT-testverplichting voor volledig gevaccineerde reizigers uit Curaçao en Aruba en enkele andere wijzigingen; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen de bij brief van 2 juni 2021 aangeboden ministeriële regering houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met het opnemen van een uitzondering op de negatieve NAAT-testverplichting voor volledig gevaccineerde reizigers uit Curaçao en Aruba en enkele andere wijzigingen, voor kennisgeving aan.

3.
35526/25295, BF (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en OCW)

Regeling in verband met het vervallen van de veilige afstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs (10 p.)

De commissies nemen de bij brief van 22 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het vervallen van de veiligeafstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs, voor kennisgeving aan.

4.
35526 / 25295, BK (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regelingen van 28 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer, het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen en in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 en GroenLinks gezamenlijk (Van der Voort en Kluit) en de PvdD-fractie (Nicolaï).
De PvdD-fractie (Nicolaï) levert tevens inbreng naar aanleiding van toezegging T03138 en de motie-Nicolaï (35695, E).
De conceptbrieven worden verspreid onder de leden van de commissies, teneinde fracties de gelegenheid te geven zich desgewenst aan te sluiten.

5.
T03019 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Toezegging Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (35.526)

De PvdD-fractie sluit zich aan bij de conceptbrieven, die aldus worden vastgesteld.

6.
Mededelingen en informatie

De voorzitter spreekt de verwachting uit dat het wetsvoorstel over bepalende zeggenschap, conform de motie-De Boer c.s. (35526, AK) spoedig zal worden ingediend.
Op 9 juni 2021 wordt de Tweede Kamer middels een openbare technische briefing geïnformeerd over het wetsvoorstel Tijdelijke wet Coronatoegangsbewijzen (35853).

7.
Rondvraag

Het lid Baay-Timmerman (50PLUS) zal schriftelijk vragen aanleveren over de vaccinatiestrategie met AstraZeneca op basis waarvan een conceptbrief aan de leden zal worden voorgelegd per mail.
Het lid Janssen (SP) verzoekt ambtelijk na te gaan wanneer het advies van de Gezondheidsraad over het combineren van vaccins zal verschijnen en krijgt graag een overzicht van de overige nog te verwachten relevante adviezen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren