Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35.104)

-
Toezegging T02942

Toezegging Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf (35.104); Brief van de minister voor BVOM over de derde voortgangsbrief uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf; Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (35104, I). Daartoe wordt heden, 15 juni 2021, inbreng geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Tevens besluit de commissie de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra