Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 juni 2021
1. 35.505 / 29.232, F

Brief van de ministers van Financiën en van I&W ter aanbieding van de eerste periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM; Air France – KLM

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op de vergadering van 29 juni 2021.

2. 32.140 / 35.241 / 35.305, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de herziening van het internationale belastingsysteem; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit in te gaan op het aanbod van de staatssecretaris van Financiën (aan de Tweede Kamer, in afschrift aan de Eerste Kamer) voor een technische briefing inzake de werking van beide pijlers in het OESO-project over een herziening van het internationale belastingsysteem.

3. 35.572 / 35.659, X

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK); Belastingplan 2021

De commissie besluit om de brief van 28 mei 2021 van de staatssecretaris van Financiën, net als de Tweede Kamercommissie, te betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

4. Nabespreking (besloten) gesprek met de Algemene Rekenkamer inzake Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

De commissie besluit de rapporteurs van de Tweede Kamer uit te nodigen voor een oriënterend gesprek met de commissie voor Financiën.

Voorts besluit de commissie op 6 juli 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister van Financiën.

5. 35306, E en F

Brief van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de voortgang van de Subsidieregeling STAP-budget; Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven; Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

De commissie besluit de brieven van de bewindspersonen van Financiën, SZW en OCW voor kennisgeving aan te nemen. De commissie ontvangt te zijner tijd graag de evaluatie van de Subsidieregeling STAP-budget.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren