Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)

-
Rapport 'Relaties tussen de hoeveelheid stikstofdepositie en de kwaliteit van habitattypen'

Brief van de minister van LNV van 11 juni 2021 (35600, AA)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 11 juni 2021 (35600, AA) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03112 als voldaan te beschouwen.

-
Ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering

Verslag schriftelijk overleg (35600, AB)

De commissie besluit de beantwoording van de minister van LNV van 14 juni 2021 (35600, AB) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer