Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Voortgangsrapportage sociaal minimum Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, A) (T02659)

- 35570 IV / CXIX, Q

Brief van de minister van SZW inzake de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2021; Brief van de minister van SZW inzake de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2021; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

De commissie besluit de bespreking van de brief met de voortgangsrapportage en bijlage aan te houden tot een volgende vergadering en eerst na te gaan op welke wijze deze wordt behandeld in de Tweede Kamer. De status van toezeggingen T02659, T02784 en T02993 blijft vooralsnog ongewijzigd. De commissie zal in de eerstvolgende vergadering tevens besluiten of - en zo ja - welke vragen zij aan de regering wenst voor te leggen in voorbereiding op het IPKO in augustus 2021 op Bonaire.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman