Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)

- Voornemen tot het voeren van een gesprek n.a.v. voorlichting van de Raad van State over de motie-Backer c.s.

Brief van de vice-president van de Raad van State met de voorlichting over de motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Het lid Backer (D66) geeft een toelichting op het te voeren gesprek met de Afdeling advisering van de Raad van State naar aanleiding van haar voorlichting in het kader van de motie-Backer (35300 VI, T) over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger. Na het aanstaande zomerreces zal hij de commissie een conceptopzet voor het gesprek ter bespreking voorleggen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren