Stemming moties Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissieVerslag van de vergadering van 6 juli 2021 (2020/2021 nr. 44)

Aanvang: 13.45 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie,

te weten:

  • de motie-Van der Linden c.s. over het stoppen van verbranden van bomen voor industriële energieopwekking (35668, letter D);
  • de gewijzigde motie-Schalk c.s. over wegwerken van de capaciteitstekorten met middelen die recht doen aan het reduceren van CO2 (35668, letter I, was letter E);
  • de motie-Koffeman c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (35668, letter F);
  • de motie-Koffeman c.s. over de verlenging van de reductie van kolenstook tot 2030 en over het verbieden van het stoken van houtige biomassa (35668, letter G).

(Zie vergadering van 29 juli 2021.)


De voorzitter:

Vervolgens stemmen wij over de motie 35668, letter D, de motie van het lid Van der Linden c.s. over het stoppen van verbranden van bomen voor industriële energieopwekking. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van der Linden c.s. (35668, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de SP, de OSF, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Vervolgens stemmen we over de motie 35668, letter I, de gewijzigde motie van het lid Schalk c.s. over wegwerken van de capaciteitstekorten met middelen die recht doen aan het reduceren van CO2.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Faber namens de PVV.


Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

De PVV-fractie heeft niets met een CO2-reductie, maar begrijpt wel de strekking van de motie over het niet rekenen met grootschalig gebruik van houtige biomassastromen. Daarom stemmen wij voor.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? De heer Raven namens de Onafhankelijke Senaatsfractie.


De heer Raven (OSF):

Wij zijn tegen kolencentrales. Die kunnen niet snel genoeg afgeschaft worden. Bij de verklaring vorige week tijdens het debat begreep ik niet helemaal waar deze motie naartoe moest gaan. Ik interpreteer de motie zodanig dat het niet de bedoeling is dat er hier en daar toch nog met kolen stroom wordt opgewekt. Als dat wel zo is, dan ben ik er niet voor, maar ik ga ervan uit dat het de bedoeling is om dit niet met kolen te doen.

De voorzitter:

We kunnen in dit stadium niet over interpretaties praten. U kunt zeggen of u voor of tegen bent. Dat heeft u dus gedaan. Dank u wel.

Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schalk c.s. (35668, letter I, was letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Vervolgens stemmen we over de motie 35668, letter F, de motie van het lid Koffeman c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35668, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, de OSF, D66, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, 50PLUS, de PvdA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Ten slotte stemmen we over de motie 35668, letter G, de motie van het lid Koffeman c.s. over de verlenging van de reductie van kolenstook tot 2030 en over het verbieden van het stoken van houtige biomassa. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35668, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de OSF en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, D66, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

Ik heb begrepen dat de heer Van Rooijen zijn motie 35572, letter J over verhoging van de ouderenkorting, die hij op 8 december 2020 bij de behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2021 — dat is wetsvoorstel 35572 — heeft ingediend en daarna op 15 december 2020 en op 9 maart 2021 heeft aangehouden, wil wijzigen. Om de motie te kunnen wijzigen, is formeel een derde termijn van de behandeling van het Belastingplan nodig, waarvoor de Kamer verlof dient te geven.

Kan de Kamer zich vinden in een korte derde termijn? Dat is het geval. Dan stel ik voor vanavond, na de dinerpauze, deze derde termijn te laten plaatsvinden in aanwezigheid van de betrokken staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.