Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 juli 2021
1.
35708

Fiscale verzamelwet 2022

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 september 2021.

2.
35799

Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel hedenavond af te doen als hamerstuk.

3.
35812

Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel hedenavond af te doen als hamerstuk.

4.
35866

Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel hedenavond af te doen als hamerstuk.

5.
35420, BC

Brief van de bewindspersonen van EZK en van FIN over heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit de brief van de bewindspersonen van EZK en Financiën van 29 juni 2021 (35420, BC) voor kennisgeving aan te nemen.

Voorts wenst de commissie geïnformeerd te worden over het verzoek van de commissie van EZK/LNV om ambtelijk na te vragen hoe lang het kabinet voornemens is zich te beroepen op artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wetgeving omtrent steunpakketten in het kader van Covid-19.

6.
35572 / 35873, Z

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de in 2021 te verwachten fiscale wetsvoorstellen en over de intrekking van de BIK; Belastingplan 2021

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 5 juli 2021 (35572, 35873, Z) voor kennisgeving aan te nemen.

7.
Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

De commissie besluit de conceptbrief - met inbreng van de fractie van de VVD - vast te stellen en als commissiebrede brief te versturen naar de minister van Financiën.

8.
T02187

Toezegging SNS (34.300)

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 6 juli 2021 (34300, AL) voor kennisgeving aan te nemen. T02187 wordt gehandhaafd als openstaand.

9.
32140 / 35241 / 35305, J

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over het akkoord in het Inclusive Framework van de OESO inzake de herziening van het internationale belastingsysteem; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 1 juli 2021 (32140 / 35241, 35305, J) voor kennisgeving aan te nemen en de technische briefing inzake het OESO-project in het najaar af te wachten.

10.
35518 / 35572, G

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de evaluatie van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning en over de aangenomen motie-Van der Linden c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning; Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

De commissie besluit op 14 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

11.
CXLII EK, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over getroffen voorbereidingen voor het opstellen van het Recovery and Resilience Plan (RRP) voor de Europese Recovery and Resilience Facility (RRF); Europees Semester 2021

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op de vergadering van 14 september 2021.

12.
21.501-07 EK, DC

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda van de Eurogroep en de Ecofinraad van 12 en 13 juli 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 5 juli 2021 (21.501-07, DC) voor kennisgeving aan te nemen.

13.
Interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (IPC SECG)

Het lid Backer (D66) stelt zich beschikbaar voor de interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (IPC SECG) op dinsdag 28 september 2021. Indien andere leden ook wensen deel te nemen aan de interparlementaire conferentie kunnen zij zich melden bij de griffie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren