Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 juli 2021
1. T02747

Toezegging Evaluatie Brexit (35.084)

De commissie neemt kennis van de brief inzake de Terms of Reference voor de evaluatie van de gang van zaken rond de Brexit. De status van de toezegging (T02747) blijft ongewijzigd (openstaand).

2. 21.501-02 EK, DB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Op verzoek van de leden van de GroenLinks-fractie bespreekt de commissie opnieuw het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021 (21.501-02 EK, DB) en besluit om op dit moment geen nader overleg te voeren.

3. COSAC voorzittersbijeenkomst 19 juli 2021

De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties en verzoekt de commissievoorzitter om inzake de Sloveense prioriteiten inbreng te leveren over het respecteren van de mensenrechten in Sloveniƫ.

4. Conferentie over de Toekomst van Europa

Motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa; Staat van de Europese Unie 2020

De commissie verzoekt de staf om, nadat de vergadering van de Executive Board heeft plaatsgevonden, een kort verslag over de voortgang in de Conferentie over de Toekomst van Europa in de commissie rond te sturen.
Naar aanleiding van hetgeen in de geannoteerde agenda van de RAZ van 22 en 23 juli 2021 over de burgerconsultaties in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa wordt gemeld, besluit de commissie om vanuit de commissie een rappelbrief te sturen. Zij overweegt een mondeling overleg ter zake, maar wacht de beantwoording af alvorens hierover te besluiten.

5. 21.501-02 EK, DE

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt, naast hetgeen over de Conferentie over de Toekomst van Europa is besloten (agendapunt 4), verder kennis van de geannoteerde agenda van de RAZ.

6. Rondvraag

De commissievoorzitter wenst alle leden een goed reces toe en dankt de staf voor de goede ondersteuning.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman