Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)

-
Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

Brief van de minister van LNV van 9 juli 2021 (35600 / 35334, AC)

De commissie besluit uiterlijk vrijdag 16 juli 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal vervolgens per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer