Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 juli 2021
1.
35526 / 25295, BS (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 6 juli 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met vaststellen van de veilige afstand op nul meter, het Besluit in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen de brief van 6 juli 2021 met de aangeboden ministeriële regeling en amvb (35526/25295, BS en bijlagen) voor kennisgeving aan. Toezeggingen T03143, T03145, T03146 en T03147 blijven als openstaand geregistreerd staan en worden op 14 september 2021 opnieuw besproken.

2.
35526 / 25295, BT (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van vier regelingen houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en over het spoedadvies van het OMT; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen de brief van 9 juli 2021 met de aangeboden ministeriële regelingen (35526/25295, BT en bijlagen) voor kennisgeving aan.

3.
25.295 / 35.526, N

Brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 in reactie op de brief van 16 juni 2021 over het beleid omtrent vaccinatie met AstraZeneca (verslag schriftelijk overleg nog niet gepubliceerd)

De fractie van 50PLUS (Baay-Timmerman) overweegt, uiterlijk vrijdag 16 juli 2021, inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4.
35.538 / 25.295 / 27.529, W (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 over het advies Gezondheidsraad over de verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 14 september 2021.

5.
Rondvraag

Op verzoek van de leden Nicolaï (PvdD) en Van der Voort (D66) wordt besloten een ambtelijk rappel te versturen naar het ministerie van VWS inzake de beantwoording van de brief van 18 juni 2021 met vragen over de stand van zakenbrief covid-19 van 28 mei 2021 (35526/25295, BK).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren