T03161

Toezegging Toesturen stand van zaken uitvoering motie-Omtzigt (35.704)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Essers (CDA), toe om de stand van zaken van de uitvoering van de motie-Omtzigt, inzake een overleg met de Algemene Rekenkamer over het thema van rechtmatigheid, toe te sturen in de volgende voortgangsrapportage.


Kerngegevens

Nummer T03161
Status voldaan
Datum toezegging 23 februari 2021
Deadline 1 juli 2021
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane
Kamerleden Prof.dr. P.H.J. Essers (CDA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Algemene Rekenkamer
hersteloperatie
motie
rechtmatigheid
toeslagen
voortgangsrapportage
Kamerstukken Incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Herstel Toeslagen (35.704)


Uit de stukken

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13 - blz. 7

De heer Essers (CDA):

Tot slot verzoeken wij de staatssecretaris om aan te geven wanneer zij uitvoering gaat geven aan de met algemene stemmen aangenomen motie-Omtzigt om met de Algemene Rekenkamer te overleggen over de rechtmatigheid, comptabiliteit en juridische houdbaarheid van het compensatiebeleid. Kan zij ons informeren over de voortgang van dit overleg?

(…)

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13 - blz. 22

Staatssecretaris Van Huffelen:

Dan de vraag van de heer Essers over de uitvoering aan de motie-Omtzigt (35 704, nr. 8) over een overleg met de Algemene Rekenkamer over het thema van rechtmatigheid, ook in het kader van de comptabiliteit van het compensatiebeleid. Tijdens, maar ook direct na het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer is de Algemene Rekenkamer door mij geïnformeerd om te zorgen dat zij ons hier kunnen helpen. De president van de Algemene Rekenkamer gaan we dat ook zo snel mogelijk formeel verzoeken. Ik hecht er daarbij overigens wel aan te benadrukken dat de Rekenkamer natuurlijk over haar eigen onderzoeksagenda gaat, dus ik kan niet precies zeggen wanneer zij dit verzoek gaan oppakken en of zij dit ook willen gaan onderzoeken. Maar natuurlijk zullen we, zodra dat helder is, dat ook aan uw Kamer melden. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door het melden van de stand van zaken in de volgende voortgangsrapportage die wij aan u toesturen. Tweemaandelijks maken wij een voortgangsrapportage; dan sturen we die tegelijk aan zowel uw Kamer als aan de Tweede Kamer.

(…)

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13 - blz. 25

De heer Essers (CDA):

Mijn laatste punt, voorzitter. Dank voor de behandeling van de motie-Omtzigt over de contacten met de Algemene Rekenkamer.


Brondocumenten


Historie