Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 september 2021
1. 34165

Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Rombouts), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), PVV (Bezaan) en ChristenUnie (Talsma).

2. 35300 VI / 35300, BK

Brief van de bewindspersonen van J&V over de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat; Brief van de minister van J&V over de doorlichting van de strafrechtketen en de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s.; Miljoenennota 2020

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer een nieuw kabinet is aangetreden.

3. E210019

Commissiemededeling: Een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie bevorderen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse) en GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. E210016

Aanbeveling voor een Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Interpol

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 6 september 2021 (35857, B) voor kennisgeving aan te nemen.

5. T02677

Toezegging Genoemde aspecten meenemen in monitor proportionaliteit (34.763); Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

De commissie besluit de toezegging als voldaan aan te merken en de in de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 7 september 2021 (34763, F) aangekondigde beleidsreactie af te wachten alvorens te besluiten over eventueel schriftelijk overleg.

6. Rondvraag

De commissie stelt voor, nu de woordvoerders afzien van plenair debat over het wetsvoorstel Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen (35439) , over het wetsvoorstel te stemmen op 28 september 2021 teneinde stemverklaringen af te kunnen leggen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren