Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.807)

-
35526 / 25295, BS (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 6 juli 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met vaststellen van de veilige afstand op nul meter, het Besluit in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 6 juli 2021 de volgende toezeggingen als openstaand te blijven aanmerken:

- T03143 (Proportionaliteit toegangstesten in plan van aanpak);
- T03147 (Vliegverboden en handhaafbaarheid quarantaineplicht).

Tevens besluiten zij naar aanleiding van voornoemde brief de volgende toezeggingen te bespreken op 28 september 2021:

- T03145 (Opheffen mondkapjesplicht in openingsplan);
- T03146 (Zelftesten).

-
25295, P (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ontwerpbesluit, houdende tijdelijke bepalingen ter uitvoering van de Europese verordening over certificaten met betrekking tot covid-19 (Tijdelijk besluit DCC); Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten op 28 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer