Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Naar een veiliger samenleving (28.684)

- 35554, I / diverse toezeggingen

Brief van de minister voor BVOM over stand van zaken toezeggingen en moties op het gebied van media 2020-2021; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit de volgende toezeggingen als voldaan aan te merken:

- T03056 (Salarissen publieke omroep);
- T03058 (Veiligheid van journalisten).

Daarnaast wordt heden inbreng voor schriftelijk overleg geleverd - naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 7 juli 2021 (35554, I) - door de fractie van de PVV (Van Kesteren) over voornoemde toezeggingen en toezegging T03060 (Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Op verzoek van het lid Pijlman (D66) zal ambtelijk navraag gedaan worden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de stand van zaken rondom toezegging T03080 (Onderzoek naar desinformatie bij de publieke omroep).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra