Stemming Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissenVerslag van de vergadering van 28 september 2021 (2021/2022 nr. 1)

Aanvang: 13.55 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (35628).

(Zie vergadering van 14 september 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens stemmen wij over het wetsvoorstel 35628, Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Het woord is aan mevrouw Baay-Timmerman namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Baay-Timmerman (50PLUS):

Voorzitter. Mijn fractie onderkent wel degelijk het belang en de noodzaak van een snelle doorstroom van vrouwen binnen en naar de top van het bedrijfsleven. 50PLUS meent echter dat een verplicht vrouwenquotum van een derde in de samenstelling van de raad van commissarissen en in de top van het bedrijfsleven, alleen voor de particuliere sector, daarvoor niet de aangewezen weg is. De uitwerking van dit wetsvoorstel geldt slechts voor een zeer kleine groep vrouwen en laat na het heersende onderscheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt qua leeftijd en loonkloof aan te pakken.

Voorzitter. Evenwichtige diversiteit en inclusie dienen er te zijn voor álle groepen in de samenleving. Daarenboven is het voor mijn fractie onvoldoende helder geworden hoe de geldende jurisprudentie zich verhoudt tot het wetsvoorstel en welke juridische implicaties volgen uit een nietige benoeming van de bestuurder. 50PLUS zal daarom tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Baay-Timmerman. Dan geef ik het woord aan de heer Verkerk namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Verkerk (ChristenUnie):

De fractie van de ChristenUnie is voor een vrouwenquotum in besturen en raden van commissarissen, maar het probleem is dat het mannenquotum uit deze wet tegen nationale en internationale wetgeving ingaat. Zie onder andere de kritiek van het College voor de Rechten van de Mens. De ministers hebben onze fractie niet overtuigd. Zij gaan ons inziens te lichtvaardig om met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Ook het argument dat veel andere Europese landen het doen en het feit dat er nooit een zaak aanhangig is gemaakt, is niet overtuigend. Onze fractie heeft om een novelle gevraagd. De ministers hebben ons verzoek helaas afgewezen. Daarom zullen we ook tegen de wet stemmen, hoe pijnlijk ook.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Verkerk. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, de PvdA, D66 en de PvdD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van de OSF afwezig is.