Stemming motie Initiatiefwetsvoorstellen-Snels/Sneller Wet open overheidVerslag van de vergadering van 5 oktober 2021 (2021/2022 nr. 2)

Aanvang: 13.54 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Initiatiefwetsvoorstellen-Snels/Sneller Wet open overheid

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328) en het Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112),

te weten:

  • de motie-Rombouts c.s. over een deugdelijk systeem van informatiehuishouding van de overheid (33328, 35112, letter Z).

(Zie vergadering van 28 september 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de initiatiefnemers, de heren Sneller en Snels, alsmede de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Allereerst stemmen wij over de motie 33328,35112, letter Z van het lid Rombouts c.s. over een deugdelijk systeem van informatiehuishouding van de overheid. De Kamer heeft vorige week ermee ingestemd om deze motie in stemming te brengen vóór de stemming over beide wetsvoorstellen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Nicolaï namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Voorzitter, als u mij toestaat, kan ik meteen ook de stemverklaring voor de wetten en de andere motie afleggen. Dan is dat gebeurd.

De voorzitter:

Gaat uw gang.

De heer Nicolaï (PvdD):

Onze fractie vindt de motie van de heer Rombouts belangrijk genoeg. Het gaat natuurlijk niet om de regeltjes, maar vooral om de mensen die de regeltjes moeten toepassen. Ik denk dat we allemaal voor het werken aan een mentaliteitsverandering onder bestuurders moeten zijn, als dat leidt tot een meer open overheid.

Wat de motie van de heer Van der Linden betreft, zou onze fractie het toejuichen als wij die als Eerste Kamer met z'n allen steunen. Als je kijkt naar de Global Rights to Information Ranking, dan is het eigenlijk werkelijk gênant dat wij in Nederland gewoon twintig punten onder het Rusland van Poetin zitten. De motie wil een ophoging in die ranking. Dan komen we ongeveer bij Kroatië en India uit. Dat lijkt mij beter dan in de buurt te zitten van de openheid van Rusland.

Dan wat de wetten betreft. Het is een kleine verbetering. Het ontwerp is natuurlijk al een tijd geleden ingediend, dus we moeten verder. Maar ook een kleine verbetering steunen wij graag.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen over de motie? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Rombouts c.s. over een deugdelijk systeem van informatiehuishouding van de overheid (33328, 35112, letter Z).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Otten, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken daarbij aan dat OSF afwezig is.