Stemming motie Initiatiefwetsvoorstellen-Snels/Sneller Wet open overheidVerslag van de vergadering van 5 oktober 2021 (2021/2022 nr. 2)

Aanvang: 14.02 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Initiatiefwetsvoorstellen-Snels/Sneller Wet open overheid

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328) en het Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112),

te weten:

(Zie vergadering van 28 september 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Als laatste stemmen we over de motie 33328, 35112, letter Y, de motie van het lid Van der Linden over een hoge ranking op de GRI-index. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Gaat uw gang, meneer Van Hattem namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem (PVV):

Dank, voorzitter. Hoewel deze motie van de fractie-Nanninga om de ranking bij te houden een aai met een fluwelen handschoen is die dit volstrekt niet-transparante demissionaire kabinet niet op de knieën zal krijgen, schuift het misschien toch een millimeter op richting meer openbaarheid. Dat scheelt misschien toch een nagel om die millimeter zwarte lak van overheidsdocumenten af te krabben. Onze fractie zal dan ook voor de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem.

Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

In stemming komt de motie-Van der Linden over een hoge ranking op de GRI-index (33328, 35112, letter Y).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, 50PLUS, de PvdA, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van OSF afwezig is.

Aan de orde is het voorstel om de vervaltermijn van de aangehouden motie van het lid Teunissen c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de effecten van belastingverdragen van Nederland met derde landen, 35572, letter R, met zes maanden te verlengen. Op grond van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde zou de motie na vandaag van rechtswege vervallen. Kan de Kamer instemmen met het voorstel tot verlenging van het aanhouden? Dat is het geval. Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.

Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.