Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Geneesmiddelenbeleid (29.477)

-
Stand van zaken Leveringszekerheid Medische Producten

Brief van de staatssecretaris van VWS van 4 november 2021 (29477 / 32805, H)

De commissie neemt de brief van 4 november 2021 voor kennisgeving aan en besluit de in de brief aangekondigde strategische beleidsagenda af te wachten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer