Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 16 november 2021
1. Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat Koninkrijksrelaties en BES-fonds (35925 IV)

Het is de inschatting van de commissie geen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat over het begrotingswetsvoorstel Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (IV) 2022. De commissie zal hierover definitief besluiten bij de procedure van het wetsvoorstel.

2. 35925 IV / 34269, C

Brief van de staatssecretaris van BZK betreft de besluitvorming Rijksministerraad d.d. 29 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun Curaçao vierde kwartaal 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit de brief inzake liquiditeitssteun Curaçao vierde kwartaal voor kennisgeving aan te nemen.

3. T02659 en T02784; 35925 XV, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

De commissie besluit toezeggingen T02659 en T02784 als openstaand te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2022.

4. Rondvraag

Een aantal leden vraagt aandacht voor de beëindiging van de financiële steun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk die wordt verstrekt teneinde de gevolgen van de coronapandemie te mitigeren. Deze leden zullen inbreng leveren voor een brief aan de regering, waarvan het concept per e-mail zal circuleren in de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman