Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- Registratie ritueel geslachte dieren

De commissie besluit de voorgelegde rappelbrief aan te vullen met een enkele zin en deze aldus vastgestelde commissiebrief naar de minister van LNV te sturen.
Voorts besluit zij de aanvullende inbreng van enkele fracties rondom dit onderwerp in een separate brief te verwerken. Aanvullende inbreng wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer