Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 november 2021
1. Voortgang stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 12 november 2021 (35334, AK)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 7 december 2021.

2. Stikstofproblematiek

Verslag schriftelijk overleg (35334 / 35600 / 33576, AL)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Rappel toezeggingen LNV

Verslag schriftelijk overleg (35925 XIV, A)

In reactie op de brief van de minister van LNV van 2 november 2021 inzake het rappel toezeggingen LNV besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

- Toezeggingen T02011, T02822, T02826, T02828, T03102, T03106, T03107, T03076 op voldaan te zetten;
- Toezeggingen T01556, T02829, T03111 en T03115 als ‘openstaand’ te blijven beschouwen;
- Toezeggingen T03103 en T03104 als ‘openstaand’ te blijven beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 januari 2022;
- Toezeggingen T03118 en T03109 als ‘openstaand’ te blijven beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 juli 2022;
- Toezegging T03119 als ‘openstaand’ te blijven beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 januari 2024;
- Toezegging T02487 als legisprudentie aan te merken.

4. Rappel toezeggingen EZK

Verslag schriftelijk overleg (35925 XIII, A)

In reactie op de brief van de minister van EZK van 1 november 2021 inzake het rappel toezeggingen EZK besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

De commissie besluit:
- Toezegging T02974 op voldaan te zetten;
- Toezeggingen T01036, T01691 en T03248 als openstaand te beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 juli 2022;
- Toezegging T02975 als openstaand te beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 januari 2023;
- Toezegging T01292 als openstaand te beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 juli 2023;
- Toezegging T02409 als openstaand te beschouwen en opnieuw te agenderen indien de bijlage waar de minister in zijn reactie naar verwijst is ontvangen;
- Toezegging T02811 als openstaand te beschouwen, aangezien deze toezegging is aangemerkt als legisprudentie.

5. Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal

Brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en gezamenlijk met de 9de incidentele suppletoire begroting EZK 2021 (35937) te agenderen op 30 november 2021. Tevens wenst de commissie graag geïnformeerd te worden over de behandeling van deze brief in de Tweede Kamer. Voorts stelt de commissie zich de vraag welke commissie ten aanzien van dit onderwerp leidend zou dienen te zijn; EZK/LNV, Financiën of SZW.

6. Registratie ritueel geslachte dieren

De commissie besluit de voorgelegde rappelbrief aan te vullen met een enkele zin en deze aldus vastgestelde commissiebrief naar de minister van LNV te sturen.
Voorts besluit zij de aanvullende inbreng van enkele fracties rondom dit onderwerp in een separate brief te verwerken. Aanvullende inbreng wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021

Brief van de minister van EZK van 18 november 2021 (35925 XIII, B)

De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 november 2021 (35925 XIII, B) voor kennisgeving aan te nemen.

8. Toetsingskader t.b.v. Garantieregeling Aardwarmte (RNES) 2022 en 2023

Brief van staatssecretaris van EZK – Klimaat en Energie van 18 november 2021 (31239, A)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 30 november 2021. Tevens wenst de commissie graag geïnformeerd te worden over de behandeling van deze brief in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer