Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 november 2021
1. 35927

Belastingplan 2022

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone) gezamenlijk, D66 (Van der Voort), Fractie-Nanninga (Van der Linden), 50PLUS (Van Rooijen) en SGP (Schalk).

De commissie besluit naast de staatssecretarissen van Financiën ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2022. De commissie besluit volgende week over het al dan niet separaat behandelen van het wetsvoorstel Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen.

Voorts besluit de commissie de spreektijden van de AFB als leidraad aan te houden voor het eerste termijn van de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan.

2. 35928

Overige fiscale maatregelen 2022

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), FVD (Frentrop) en 50PLUS (Van Rooijen).

3. 35931

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers) en 50PLUS (Van Rooijen).

4. 35932

Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

Bij dit wetsvoorstel is geen inbreng geleverd, zodat de commissie volgende week eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling zal kunnen vaststellen.

5. 35933

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).

6. 35873

Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).

7. 35304, J

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZK – Klimaat en Energie en de minister van LNV over de evaluatie van en toekomstverkenning over de Opslag Duurzame Energie (ODE); Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK en de minister van LNV van 9 november 2021 (35304, J) te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022 c.a.

8. 35704 / 35468, M

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over nieuwe regelingen voor ex-partners, kinderen en gedupeerden bij andere toeslagen dan kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen op 30 november 2021. Tevens wenst de commissie geïnformeerd te worden over de behandeling van deze brief in de Tweede Kamer.

9. 35572, AC

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoering van de motie van de Leden Essers en Geerdink c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting; Belastingplan 2021

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 12 november 2021 (35572, AC) te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022 c.a.

Tevens besluit de commissie de motie van de leden Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting als uitgevoerd aan te merken.

10. 35420, BI

Brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en na te gaan of deze brief gezamenlijk met de commissie EZK/LNV behandeld kan worden.

11. Mededelingen en informatie

De commissie besluit begin 2022 met een brede kring van genodigden, waaronder de Nationale Ombudsman, te spreken over de voortgang van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren