Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 30 november 2021
1. 35925 VII / 35925 IV, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Naar aanleiding van de ontvangst van de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel (35925 VII / 35925 IV, A) besluit de commissie:
- toezegging T01220 als openstaand te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 maart 2022;
- toezegging T02536 als openstaand te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 januari 2023;
- toezegging T02532 als openstaand te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juni 2022; en,
- toezegging T02533 als openstaand te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2022.

2. 35925 IV, D

Brief van de staatssecretaris van SZW en de minister voor BVOM over de voortgang van het programma BES(t) 4 kids: goede en betaalbare kinderopvang in Caribisch Nederland; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

De commissie neemt met belangstelling kennis van de voortgang van het programma BES(t)4kids en besluit te betrekken bij de voorbereidingen op het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van januari 2022 en aanverwante werkbezoeken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman