Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 november 2021
1.
35865

Implementatie Telecomcode

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma) en GroenLinks (Kluit).

2.
Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Brief van de minister van LNV van 26 november 2021 (33037, AA)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 14 december 2021.

3.
Zevende Voortgangsrapportage Natuur

Brief van de minister van LNV van 26 november 2021 (33576, X)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 14 december 2021. Voorts besluit zij toezegging T03006 op openstaand te laten staan en deze opnieuw te agenderen na ontvangst van de beantwoording van de regering.

4.
E210020 - EU-bosstrategie, Mededeling 16 juli 2021, COM(2021) 572

Verslag schriftelijk overleg (35919, C)

De commissie besluit, op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks), dit agendapunt aan te houden tot 7 december 2021.

5.
E200010 - Mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Brief Europese Commissie van 19 november 2021 (35710, F)

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie op 7 december 2021.

6.
Stand van zaken uitvoering motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen

Brief van de staatssecretaris voor EZK - Klimaat en Energie van 23 november 2021 (EK, J)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 18 januari 2022. Tevens besluit zij de uitvoeringsstatus van de motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen op niet uitgevoerd te laten.

7.
T02409 - Inventariseren en aanvullen middelen Waarborgfonds Mijnbouwschade

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2022

De commissie besluit toezegging T02409 als voldaan aan te merken.

8.
T02664 - Deelrapporten onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

Brief van de minister van LNV van 24 november 2021 (28973 / 29683, K)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 18 januari 2022, in een gecombineerde vergadering met de commissie VWS. Daarnaast besluit zij de status van toezegging T02664 op openstaand te laten.

9.
Toetsingskader t.b.v. Garantieregeling Aardwarmte (RNES) 2022 en 2023

Brief van staatssecretaris van EZK – Klimaat en Energie van 18 november 2021 (31239, A)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 7 december 2021.

10.
Mededelingen en informatie

De commissie blikt terug op de technische briefing inzake nieuwe energiebronnen van 30 november 2021. Naar aanleiding van deze briefing besluit de commissie inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 18 januari 2022. Daarbij spreekt de commissie de wens uit om de vragen te kunnen stellen aan het nieuwe kabinet.

Tevens besluit de commissie op 18 januari 2022 te bespreken hoe zij de komende jaren geïnformeerd wenst te worden over de energietransitie tot 2050.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer