Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 30 november 2021
1. 35447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De commissie besluit een commissiebrede brief te sturen aan de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming met het verzoek inhoudelijk te reageren op de adviezen van het College voor de Rechten van de Mens (35447, D) en de Autoriteit Persoonsgegevens (35447, G) alsmede op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State (35447, H) over het wetsvoorstel. Na ontvangst van de reactie van de ministers, zal de procedure betreffende het wetsvoorstel besproken worden.

2. 33542, J

Brief van de minister van J&V ter aanbieding van het ontwerpbesluit met het oog op het van kracht blijven van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering; Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) gezamenlijk, D66 (Dittrich) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. 35355, F

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de ontwerpregeling aanwijzing functies VOG politiegegevens; In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. 34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie gaat graag in op het aanbod van de minister van J&V, gedaan tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34641), om een technische briefing te organiseren over de inzet van het stroomstootwapen en het toezicht op een inclusieve politieorganisatie. De griffie zal contact opnemen met het ministerie van J&V om te bezien wanneer deze briefing plaats kan vinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren