Stemming moties Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19Verslag van de vergadering van 30 november 2021 (2021/2022 nr. 8)

Aanvang: 13.37 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 393) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19),

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over afzien van onderscheid in behandeling van gevaccineerden en ongevaccineerden (35899, letter F);
  • de motie-Van Hattem c.s. over de onwenselijkheid van de inzet van de verbreding van coronatoegangsbewijzen en 2G-beleid (35899, letter G);
  • de motie-Van Hattem c.s. over een permanent Europees coronacertificaat (35899, letter H);
  • de motie-Van Hattem c.s. over geen lockdown voor niet-gevaccineerde Nederlanders (35899, letter I);
  • de motie-Nanninga c.s. over de factoren waarop het kabinet de corona-epidemie stuurt (35899, letter K);
  • de motie-Van der Voort c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona (35899, letter L);
  • de motie-Otten c.s. over gespecialiseerde coronacentra (35899, letter M).

(Zie vergadering van 23 november 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 35899, letter F, de motie van het lid Van Hattem c.s. over afzien van onderscheid in behandeling van gevaccineerden en ongevaccineerden.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Mevrouw Vos namens de Partij van de Arbeid.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Vos (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. De PvdA-fractie wil graag een stemverklaring afleggen over alle ingediende moties. Wij zullen tegen alle ingediende moties stemmen, behalve de motie L van de heer Van der Voort cum suis. Dat heeft een aantal inhoudelijke redenen, maar het heeft ook een procedurele reden. Deze moties zijn allemaal ingediend in de eerste termijn van het debat. Een motie indienen in de eerste termijn van een debat doet geen recht aan het karakter van wat we hier doen: een parlementair debat, luisterend naar elkaar; we luisteren naar elkaar, we luisteren naar de regering en dan trekken we conclusies. Dan doe je via moties. Mede om die reden zullen wij ook tegen deze moties stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Vos. De heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Wij stemmen tegen de vier moties-Van Hattem, omdat die prematuur zijn en vooruitlopen op mogelijk komende wetgeving.

Over de motie-Van der Voort: de motie geeft geen nadere specificatie van desinformatie. Die dient naar ons oordeel niet alleen te worden ingevuld door het kabinet. Wetenschappelijk zou moeten worden aangetoond dat er sprake is van onjuiste informatie. Maar in die geest willen wij deze motie steunen.

De voorzitter:

Oké, meneer Van Rooijen. Mevrouw De Bruijn-Wezeman namens de VVD.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw De Bruijn-Wezeman (VVD):

Voorzitter, dank u wel. Ik doe ook alle acht moties, of zeven inmiddels, in één keer. Over de vier ingediende moties-Van Hattem heb ik tijdens het debat al aangegeven dat VVD-Eerste Kamerfractie geen zulke vergaande uitspraken zal steunen over zaken die in onze visie thuishoren bij de direct gekozen volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, althans daar in ieder geval in eerste instantie.

Dan de motie-Otten onder de letter N. De minister heeft tijdens het debat aangegeven dat juist het veld het in de motie gevraagde niet ziet zitten, omdat hierdoor personeel wordt onttrokken aan de reguliere zorg. Dat zal des te meer het geval zijn wanneer aan het gestelde in de motie wordt voldaan, namelijk om personeel in covidcentra significant extra te gaan belonen. Dus er is ook geen steun voor deze motie.

Dan de motie-Nanninga, onder de letter K. De minister heeft het in de motie gevraagde reeds toegezegd tijdens het debat, waarmee de motie overbodig is. Wij zullen dus tegen de moties onder de letters F, G, H, I en K stemmen. De motie onder de letter L, van de heer Van der Voort, zullen wij steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw De Bruijn. Dan de heer Van der Voort namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Voort (D66):

Voorzitter. Ik heb een stemverklaring over de motie onder de letter M, van de fractie-Otten. Er zijn veel praktische problemen in de uitvoering van deze motie. Daarnaast lijkt het ons niet opportuun dat de regering zelf nieuwe categorale ziekenhuizen in ons huidige zorgstelsel gaat initiëren. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Van Dijk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Dijk (SGP):

Dank u, voorzitter. Graag een stemverklaring over de motie van collega Van der Voort, waarin het kabinet wordt gevraagd de strijd tegen desinformatie op te voeren. Het belang van toegankelijke, betrouwbare informatie omtrent corona is evident. De kwalijke effecten van desinformatie zijn net zo evident. Tegelijkertijd weten we dat bestrijding van desinformatie door de overheid een precair vraagstuk is. De motie verwijst naar het kabinetsstuk van minister Ollongren. Ik citeer daaruit: "Het kabinet benadrukt dat, waar het gaat om niet strafbare content, zij wegblijft van het inhoudelijk beoordelen van berichten. Het adresseren van desinformatie is primair geen taak van overheden of EU-instituties, maar van niet-gouvernementele actoren, zoals onafhankelijke media, online platforms en wetenschappers." De motie roept op tot het tegenovergestelde en geeft onzes inziens onvoldoende rekenschap van de complexe vraagstukken die hier spelen. Daarom geen steun van de SGP.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Verkerk, namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Verkerk (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een stemverklaring over twee moties willen geven. Als eerste: de fractie van de ChristenUnie staat sympathiek tegenover de motie-Nanninga. Echter, in de afgelopen weken heeft het kabinet de factoren waarop het stuurt expliciet gemaakt, recentelijk nog in de nota naar aanleiding van het verslag over de Wet inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening. Daarmee is deze motie overbodig en zullen we ook tegenstemmen.

De motie-Van der Voort c.s. onder de letter L sluit mooi aan bij een eerdere toezegging van minister Ollongren aan collega Prins en ondergetekende over informatie en desinformatie. Wij zullen deze motie dan ook steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Verkerk. Mevrouw Nanninga, namens de fractie Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dank u wel, voorzitter. Ik doe ze ook meer even in één keer, dan hebben we het maar gehad. De moties-Van Hattem kan mijn fractie steunen, met de opmerking dat onze fractie, onze partij nadrukkelijk iedereen oproept om zich te laten vaccineren.

Dan de motie-Van der Voort over de desinformatie. Wij zijn ons bewust van het probleem van ophitserij en desinformatie, vooral op internet. Maar wij hebben er geen fiducie in om desinformatievoorziening in handen van het kabinet te stellen, ook gezien de eerdere blunders van minister Ollongren als het gaat om Europees nepnieuws. Dus geen steun voor deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Frentrop, namens Forum voor Democratie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Frentrop (FVD):

Voorzitter. Ook vast over de motie van de heer Van der Voort. Daar zullen wij tegen stemmen, deels vanwege de redenen die al door de fractie van de SGP zijn genoemd, maar ook vanwege de woordkeuze en het taalgebruik. Wanneer wij horen over strijd tegen desinformatie, dan worden wij altijd wat huiverig. Maar een open debat over onjuiste feiten gaan wij altijd graag aan.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. Wenst een van de andere leden op dit moment nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we nu, zeg ik voor de goede orde, over de motie 35899, letter F, de motie van het lid Van Hattem over afzien van onderscheid in behandeling van gevaccineerden en ongevaccineerden. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35899, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de Onafhankelijke Senaatsfractie afwezig is.

Dan stemmen we over motie 35899, letter G, de motie van het lid Van Hattem c.s. over de onwenselijkheid van de inzet van de verbreding van coronatoegangsbewijzen en 2G-beleid. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Nicolaï namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Wij zullen tegen die motie stemmen, omdat wij vinden dat dat onderwerp aan de orde moet komen, en dat geldt eigenlijk hetzelfde bij de net aangenomen motie, bij de komende behandeling van de wetten.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35899, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de Onafhankelijke Senaatsfractie afwezig is.

Dan stemmen we over motie 35899, letter H, de motie van het lid Van Hattem c.s. over een permanent Europees coronacertificaat. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35899, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de Onafhankelijke Senaatsfractie afwezig is.

Dan stemmen we over motie 35899, letter I, de motie van het lid Van Hattem c.s. over geen lockdown voor niet-gevaccineerde Nederlanders. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35899, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de Onafhankelijke Senaatsfractie afwezig is.

Dan stemmen we over motie 35899, letter K, de motie van het lid Nanninga c.s. over de factoren waarop het kabinet de corona-epidemie stuurt. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nanninga c.s. (35899, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van de Onafhankelijke Senaatsfractie afwezig is.

Dan stemmen we over motie 35899, letter L, de motie van het lid Van der Voort c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona. Wenst een van de overige leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van der Voort c.s. (35899, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de Onafhankelijke Senaatsfractie afwezig is.

Ten slotte de stemming over motie 35899, letter M, de motie van het lid Otten c.s. over gespecialiseerde coronacentra. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35899, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de Onafhankelijke Senaatsfractie afwezig is.

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.