Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Afstemming definities bij voortgangsrapportages Natuurnetwerk Nederland (34.985) (T03006)

- Zevende Voortgangsrapportage Natuur

Brief van de minister van LNV van 26 november 2021 (33576, X)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

De commissie besluit toezegging T03006 aan te merken als deels voldaan en opnieuw te agenderen na ontvangst van de beantwoording van de regering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer