Verslag van de vergadering van 21 december 2021 (2021/2022 nr. 12)

Aanvang: 13.48 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Belastingplan 2022

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022) (35927).

(Zie vergadering van 14 december 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen over het wetsvoorstel 35927: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, het Belastingplan 2022.

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Geerdink namens de VVD.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Geerdink (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Namens de VVD-fractie leg ik deze stemverklaring af over zowel het Belastingplan 2022, wetsvoorstel 35927, als de bijbehorende moties.

Over de motie-Vendrik, letter H, over het ongedaan maken van de verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022: de motie is ongunstig voor het mkb en bovendien kan de vermeende ontduiking met het leerstuk van fraus legis worden aangepakt indien nodig. De VVD-fractie stemt tegen.

Over de motie-Prast, letter I: een sympathieke motie over het zo snel mogelijk beëindigen van het op basis van een fictief rendement belasten van spaargeld. Het nieuwe regeerakkoord komt tegemoet aan de strekking van deze motie. Daarom zal de VVD-fractie toch tegenstemmen.

Over de motie-Van Rooijen, letter J, over een eenmalige uitkering aan AOW-gerechtigden: wegens het ontbreken van een dekking, maar ook omdat de inflatie niet alleen de ouderen treft, zal de VVD-fractie tegenstemmen.

Over de motie-Van der Linden, letter K: de VVD-fractie vindt de motie sympathiek, maar in het licht van het nieuwe regeerakkoord is deze motie overbodig en dus stemt de VVD-fractie ook tegen deze motie.

Ik begrijp dat de motie-Otten is aangehouden, dus daar ga ik verder niet op in.

Samenvattend: de VVD-fractie stemt voor alle wetsvoorstellen en tegen alle moties.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Geerdink. De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij zullen tegen het Belastingplan stemmen omdat dat wederom veel te complex is en de koopkracht totaal niet wordt gecompenseerd voor de zeer snel stijgende inflatie en de exploderende energieprijzen. Ook de schenk- en erfbelasting wordt niet verlaagd en niet voldoende aangepakt. In dat licht zullen we tegenstemmen.

Mevrouw Geerdink preludeerde er al op dat wij onze motie op stuk nr. 35927-L over een vereenvoudiging van het belastingstelsel, voortbouwend op eerdere moties die daarover zijn aangenomen in deze Kamer, in afwachting van de regeringsverklaring zullen aanhouden.

De voorzitter:

Kan de Kamer daarmee instemmen? Dat is het geval.

Op verzoek van de heer Otten stel ik voor zijn motie (35927, letter L) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen over het Belastingplan 2022? De heer Van Rooijen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Wij zullen voor het Belastingplan stemmen, maar met de aantekening dat wij de koopkrachtverbetering voor de AOW'ers zo slecht vinden dat dat in ieder geval een signaal is naar de toekomst. Een verhoging van de ouderenkorting van €23 helpt niet om de dramatische koopkrachtdaling door de vliegende inflatie te compenseren. Alles afwegende, het hele Belastingplan, stemmen wij toch voor. Wij zullen ook voor de overige fiscale wetten stemmen en ook voor alle moties, uiteraard de onze incluis.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Dan zie ik de heer Essers namens het CDA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Essers (CDA):

Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie zal ook voor alle fiscale wetsvoorstellen stemmen. Zij zal tegen alle moties stemmen. Ik zou graag twee stemverklaringen willen uitbrengen; bij de motie-Prast op stuk nr. 35927-I en bij de motie-Van Rooijen op stuk nr. 35927-J.

Om te beginnen de motie-Prast. In het regeerakkoord staat dat het de bedoeling is om in 2025 belastingheffing op basis van het werkelijk rendement in te voeren. De Belastingdienst heeft grote problemen om dat eerder te doen. Het alleen invoeren voor spaargeld is ook lastig, omdat men bang is dat dan voor de peildatum veel vermogen tijdelijk op spaargeld wordt gezet, hetgeen weer ingewikkelde antimisbruikwetgeving vergt. Vandaar dat wij tegen deze motie zijn.

En dan de motie-Van Rooijen op stuk nr. 35927-J. Gelet op de ontwikkeling van de inflatie, het al jaren niet indexeren van de pensioenen en de primaire gerichtheid van het huidige kabinet op werkenden is zorg over de koopkrachtontwikkeling van AOW'ers met een klein pensioen terecht. Wij zullen die zorg met het nieuwe kabinet uitdrukkelijk delen en het bij gelegenheid daarop aanspreken. Wij onderschrijven derhalve de intentie van de motie-Van Rooijen, maar de voorgestelde weg via deze motie, zullen wij op dit moment niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Essers. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we nu over 35927: Belastingplan 2022. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Otten en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.