Stemming moties Belastingplan 2022Verslag van de vergadering van 21 december 2021 (2021/2022 nr. 12)

Aanvang: 13.54 uur

Status: gerectificeerd


Stemmingen moties Belastingplan 2022

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022),

te weten:

  • de motie-Vendrik c.s. over een voorstel waarin verlenging van de eerste schijf Vpb per 1-1-2022 ongedaan wordt gemaakt (35927, letter H);
  • de motie-Prast c.s. over beëindigen van op basis van fictief rendement belasten van spaargeld (35927, letter I);
  • de motie-Van Rooijen c.s. over een eenmalige uitkering aan AOW-gerechtigden (35927, letter J);
  • de motie-Van der Linden c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen (35927, letter K).

(Zie vergadering van 14 december 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 35927, letter H, van het lid Vendrik c.s. over een voorstel waarin verlenging van de eerste schijf Vpb per 1-1-2022 ongedaan wordt gemaakt. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Strien namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Wij zullen tegen deze motie stemmen, omdat die slecht is voor het toch al zieltogende mkb.

Mag ik gelijk de motie-Crone meenemen?

De voorzitter:

Gaat uw gang.

De heer Van Strien (PVV):

Ook daar zullen we tegen stemmen. De motie-Crone hebben we eerder in vergelijkbare vorm hier gehad, toen met dekking, namelijk: stoppen met de massa-immigratie. Die motie heeft het helaas niet gehaald. Dezelfde motie zonder dekking zien wij niet zitten. Daarom zullen we daar ook tegen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35927, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, D66, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35927, letter I, van het lid Prast c.s. over beëindiging van op basis van fictief rendement belasten van spaargeld. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (35927, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35927, letter J, van het lid Van Rooijen c.s. over een eenmalige uitkering aan AOW-gerechtigden. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (35927, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35927, letter K, van het lid Van der Linden c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Vendrik namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn stemverklaring heeft betrekking op de motie van de heer Van der Linden. Die roept op tot een proces om te komen tot een brede belastinghervorming. Dat steunen wij zeer. Daar heb ik vorige week namens de GroenLinksfractie ook uitgebreid bij stilgestaan. De precieze inrichting van het proces zoals verwoord in de motie en de voorwaarden zijn niet helemaal de onze, maar op dit moment geeft voor mijn fractie absoluut de doorslag dat in het coalitieakkoord deze brede en diepe belastingherziening niet wordt aangekondigd. Dus onze instemming met deze motie mag het nieuwe kabinet verstaan als een indringende oproep om dit alsnog te repareren in een goed regeerakkoord, een regeringsverklaring, een startnota. Daarover gaan we met één nieuwe minister van Financiën het gesprek aan.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Vendrik. Wenst een van de leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van der Linden c.s. (35927, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan komen we bij de motie die zojuist is afgevoerd. Voor de mensen die meelezen met de lijst: 35927, letter L, is zojuist afgevoerd van de stemmingslijst, op verzoek van de indieners.