Stemming moties Begroting Justitie en Veiligheid 2022Verslag van de vergadering van 21 december 2021 (2021/2022 nr. 12)

Aanvang: 19.33 uur

Status: gerectificeerd


Stemmingen moties Begroting Justitie en Veiligheid 2022

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022,

te weten:

  • de motie-Nanninga c.s. over een actieplan om de uitstroom van asielzoekers significant te verhogen (35925-VI, letter C);
  • de motie-Nanninga c.s. over extra financiële middelen voor gemeenten die asielzoekers opvangen (35925-VI, letter D).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 35925-VI, letter C, van het lid Nanninga c.s. om de uitstroom van asielzoekers significant te verhogen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is het geval. De heer Van Hattem namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem (PVV):

Dank, voorzitter. Onze fractie heeft de motie zorgvuldig gelezen. Met een aantal constateringen zijn wij het zeker eens. Alleen, het dictum roept het kabinet op om de uitstroom van asielzoekers significant te verhogen. Met het begrip "uitstroom" wordt in de beleidsstukken van dit ministerie ook verstaan de uitstroom richting reguliere woningen, dus onze sociale huurwoningen, door statushouders vanuit azc's. De uitvoering van deze motie komt erop neer dat ook dat verhoogd gaat worden met zo'n actieplan. Vanuit die uitleg die daaraan gegeven kan worden, achten wij deze motie niet wenselijk. Daarom zijn wij genoodzaakt om tegen te stemmen.

Over de motie met letter D wil ik ook een stemverklaring afleggen, voorzitter, als ik die meteen mag meenemen. De fractie-Nanninga verzoekt de regering daarin om structureel 5 miljoen euro beschikbaar te maken voor gemeenten die asielzoekers opvangen. Als PVV-fractie zijn we daar duidelijk in: we moeten die asielzoekerscentra niet willen. Die moeten we sluiten, en we moeten de grenzen sluiten. Wij willen die voorzieningen niet structureel in stand houden. Dat is de reden dat wij ook tegen deze motie zullen stemmen.

Tot zover, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen op dit moment? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we bij zitten en opstaan over de motie 35925-VI, letter C van het lid Nanninga c.s.

In stemming komt de motie-Nanninga c.s. (35925-VI, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PVV, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35925-VI, letter D, van het lid-Nanninga c.s. over extra financiële middelen voor gemeenten die asielzoekers opvangen. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Deze motie-Nanninga ziet op criminele en uitgeprocedeerde asielzoekers, waarvoor men dan extra geld aan gemeenten beschikbaar wil stellen. Dat vinden wij het paard achter de wagen spannen en het belonen van slecht gedrag. Daar moeten gewoon andere maatregelen genomen worden. Die moeten worden opgepakt of uitgezet, maar daar moeten we geen extra geld tegenaan gooien, dus wij zullen tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nanninga c.s. (35925-VI, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.