Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 25 januari 2022
1. Bespreking reactie op toezeggingenrappel juli 2021

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming over de stand van zaken van de gedane toezeggingen aan de Eerste Kamer; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

In reactie op de brief van de toenmalige minister van J&V, mede namens de toenmalige minister voor Rechtsbescherming, van 17 december 2021 (35925, VI, E) inzake het rappel toezeggingen J&V besluit de commissie om een nadere toelichting te vragen op de uitvoering van de toezegging T02985. De commissiestaf zal hiervoor een conceptbrief laten circuleren. Voor wat betreft de overige toezeggingen wordt door de commissie het ambtelijk voorstel overgenomen en zij besluit als volgt:
- toezegging T02573 als "voldaan" aan te merken;
- toezegging T02986 als “deels voldaan” te blijven aanmerken;
- toezeggingen T03077, T02568, T02983, T02984, T02985, T02987, T02992 als “openstaand” te blijven beschouwen;
- toezegging T02933 als "openstaand" te blijven beschouwen met als nieuwe deadline 1 april 2022.

2. Wenselijkheid kennismakingsgesprekken

De commissie stelt prijs op een informeel kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van J&V. De volgende gespreksonderwerpen worden aangedragen:
- de 'lokale neerslag' van maatregelen die landelijk worden genomen m.b.t. de opvang van asielzoekers;
- de uitvoeringsorganen (zoals bijvoorbeeld de IND en het COA);
- de wetgevingsagenda;
- arbeidsmigratie;
- ongedocumenteerde vreemdelingen;
- ongewenstverklaring;
- de behandeling van het wetsvoorstel (novelle) Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35 501);
- de Europese aanpak van het migratie- en asielvraagstuk.

3. E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie bespreekt het Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie en besluit de volgende voorstellen uit Annex I (Nieuwe initiatieven) voor 2022 als prioritair aan te merken:
- Overdracht van Strafvervolging;
- Wederzijdse erkenning van ouderschap door de lidstaten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren