Stemming Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (ronde 3)Verslag van de vergadering van 22 februari 2022 (2021/2022 nr. 19)

Aanvang: 14.39 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (ronde 3)

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (35401).

(Zie vergadering van 21 februari 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We vervolgen de hoofdelijke stemming met de derde groep. Dit zijn de leden Nicolaï tot en met Van Wely. Ten eerste stemmen we over het wetsvoorstel 35401, Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Van der Voort namens D66. Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Voort (D66):

Voorzitter. Deze stemverklaring gaat over 35401. Gezien de nog steeds noodzakelijke nationale coördinatie van de bestrijding van de coronapandemie acht de D66-fractie het opportuun om het novel coronavirus als A-ziekte te classificeren. We gaan er echter van uit dat de regering bij een doorontwikkeling van het ziektebeeld tot een seizoensinfectie met een beperkte impact op de samenleving de A-status zal herzien.

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Voort. Wenst een van andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Ondanks het hoge aantal besmettingen stromen de ziekenhuizen en de ic's leeg. Deze A-status brengt een disproportionele situatie teweeg. Wat ons betreft moeten we daar dan ook mee stoppen. Mocht het later weer erger worden, dan kunnen we het altijd weer veranderen, maar wij zullen hiertegen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan verzoek ik u over dit wetsvoorstel duidelijk uw stem met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen, zonder enige bijvoeging. En, voor de goede orde: het gaat over wetsvoorstel 35401, Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV.

De leden van de derde groep, Nicolaï tot en met Van Wely, brengen hun stem uit.

In de rondes 1, 2 en 3 hebben de leden als volgt gestemd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Backer, Van Ballekom, Van den Berg, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Crone, Dittrich, Doornhof, Essers, Fiers, Geerdink, Gerkens, Van Gurp, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karakus, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Keunen, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Meijer, Moonen, Nicolaï, Oomen-Ruijten, Pijlman, Prins, Raven, Recourt, Rietkerk, Rosenmöller, Stienen, Talsma, Veldhoen, Vendrik, Verkerk, Van der Voort, Lucas Vos en Mei Li Vos.

Tegen stemmen de leden: Baay-Timmerman, Berkhout, Bezaan, Dessing, Van Dijk, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Van Hattem, Hermans, Ton van Kesteren, Van der Linden, Nanninga, Otten, Van Pareren, Van Rooijen, Schalk, Van Strien, De Vries en Van Wely.