hoofdelijke stemming motie-Otten c.s. (35979, letter F) (ronde 3) met uitslagVerslag van de vergadering van 22 februari 2022 (2021/2022 nr. 19)

Aanvang: 14.44 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (ronde 3)

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met een wijziging van de verlengingssystematiek en goedkeuring van het Besluit houdende de vierde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 549) (Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19),

te weten:

  • de motie-Otten c.s. over het zo spoedig mogelijk en uiterlijk per 1 maart 2022 intrekken van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35979, letter F).

(Zie vergadering van 21 februari 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Als laatste stemmen we over de motie 35979, letter F, de motie van het lid Otten c.s. over het zo spoedig mogelijk en uiterlijk per 1 maart 2022 intrekken van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Ik verzoek u duidelijk uw stem met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen, zonder enige bijvoeging.

De leden van de derde groep, Nicolaï tot en met Van Wely, brengen hun stem uit.

In de rondes 1, 2 en 3 hebben de leden als volgt gestemd.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35979, letter F).

Vóór stemmen de leden: Van Apeldoorn, Berkhout, Bezaan, Dessing, Van Dijk, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Gerkens, Van Hattem, Hermans, Janssen, Ton van Kesteren, Van der Linden, Nanninga, Otten, Van Pareren, Schalk, Van Strien, De Vries en Van Wely.

Tegen stemmen de leden: Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Van den Berg, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Crone, Dittrich, Doornhof, Essers, Fiers, Geerdink, Van Gurp, Huizinga-Heringa, Jorritsma-Lebbink, Karakus, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Keunen, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Meijer, Moonen, Nicolaï, Oomen-Ruijten, Pijlman, Prins, Raven, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rosenmöller, Stienen, Talsma, Veldhoen, Vendrik, Verkerk, Van der Voort, Lucas Vos en Mei Li Vos.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan is hiermee de hoofdelijke stemming van de derde groep afgerond. Ik verzoek de aanwezige leden om te blijven zitten in afwachting van de uitkomst van de stemming. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik om de uitslag van de stemming te bepalen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We gaan verder met de uitkomst van de hoofdelijke stemming. Allereerst het wetsvoorstel 35401, Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV. Vóór het wetsvoorstel hebben gestemd 48 leden. Daartegen hebben gestemd 19 leden. Dat betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard.

Vervolgens het wetsvoorstel 35979, Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met een wijziging van de verlengingssystematiek en goedkeuring van het Besluit houdende de vierde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Vóór het wetsvoorstel hebben gestemd 46 leden. Daartegen hebben gestemd 22 leden. Dat betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard.

En als laatste de motie 35979, letter F, van het lid Otten c.s. over het zo spoedig mogelijk en uiterlijk per 1 maart 2022 intrekken van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Vóór de motie hebben gestemd 20 leden. Daartegen hebben gestemd 48 leden. Dit betekent dat de motie is verworpen.

Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik. Zo dadelijk zullen wij tot slot stemmen over de gewijzigde motie-De Boer c.s.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.