Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 22 maart 2022
1. Speakers conference (EUSC), 28-29 maart 2022

De commissie bespreekt in aanwezigheid van de Kamervoorzitter het programma en de conceptconclusies van de EU-Voorzittersconferentie en besluit geen specifieke aandachtspunten mee te geven.

2. LXVII plenaire COSAC, 3-5 maart 2022

Het agendapunt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

3. 35.295, X

Brief van de minister van BuZa inzake appreciatie arrest EU Hof van Justitie over geldigheid van de MFK-rechtsstaatverordening (C-156/21 en C-157/21); EU en de rechtsstaat

De commissie neemt kennis van de brief inzake de appreciatie van het arrest van het EU Hof van Justitie over de geldigheid van de MFK-verordening (35.295, X). Zij besluit de status van de toezegging ter zake als voldaan te beschouwen.

4. Conferentie over de Toekomst van Europa

De Eerste Kamerleden van de CoFE-delegatie doen mondeling verslag van de stand van zaken en het verloop van de conferentie. Daarin komen het gebrek aan transparantie over de te volgen procedures in de werkgroepen en de rol van het Europees Parlement in de conferentie ter sprake. Zodra de voorstellen van de werkgroepen in concept voorliggen, zullen deze ter kennis van de commissie worden gebracht, zodat desgewenst bespreking mogelijk is, mede in het licht van de aanbevelingen van burgers.
Ten aanzien van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het eindverslag van de nationale burgerpanels in Nederland besluit de commissie op 5 april gelegenheid te geven voor schriftelijk overleg.

5. PACE buitengewone zitting, 14-15 maart 2022

De delegatieleider en aanwezige delegatieleden doen mondeling verslag van de buitengewone zitting van de PACE op 14-15 maart 2022, waarin de gevolgen van de agressie van de Russische federatie tegen Oekraïne centraal stond, en die leidde tot de unanieme conclusie dat de Russische Federatie niet langer lid kan zijn van de PACE.

6. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake verslag informele Europese Raad van 10 en 11 maart 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag informele Raad Algemene Zaken van 3 en 4 maart 2022; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 22 maart 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de informele Europese Raad van 10 en 11 maart 2022, het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 3 en 4 maart 2022 en de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 22 maart 2022.

7. Inventarisatie Ambassadeursconferentie

De commissie bespreekt de onderwerpen voor de Ambassadeursconferentie en draagt geen bijkomende thema's aan.

8. Mededelingen en informatie

Er melden zich geen leden aan voor een interventie over nationale koppen bij implementatie van Europese wetgeving in de ICM over Subsidiariteit op 25 april 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman