Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Schalk (SGP) c.s. over het intrekken van wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd (35.845) (35.788, P)

- 35845

Van de aanwezige fracties sprak een meerderheid de voorkeur uit de voorjaarsbesluitvorming af te wachten, teneinde aan de hand van de uitkomst van de door de minister in de brief (35845 / 35788, E) genoemde heroverweging van het wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd (35845) nader te besluiten over de eventuele vervolgstappen.

Een minderheid van de aanwezige fracties sprak de voorkeur uit om reeds op dit moment te komen tot (plenaire) afhandeling van dit wetsvoorstel.

De uitvoeringsstatus van de motie-Schalk (35788, P) blijft gehandhaafd op "niet-uitgevoerd".


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl