Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Schalk (SGP) c.s. over het intrekken van wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd (35.845) (35.788, P)

- Rondvraag

Bij de rondvraag komen de volgende punten aan de orde:
1. De leden Ester (ChristenUnie) en Stienen (D66) verzoeken de commissiestaf een informatiedossier en een wetgevingsfiche voor te bereiden ten aanzien van het voorstel Wet toekomst pensioenen (36067);
2. Het lid Stienen (D66) attendeert de commissie op de zinsnede in de Voorjaarsnota 2022 waaruit het voornemen volgt om het wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd (35845) in te trekken. De commissie verwacht ter zake nog een brief (onder meer) in relatie tot de aangenomen motie-Schalk (35788, P); en,
3. Het lid Van Rooijen (50PLUS) vraagt, nu de Voorjaarsnota 2022 aan de Kamers is aangeboden, aandacht voor de uitvoeringsstatus van de diverse door de Kamer aanvaarde moties, die waren voorgesteld tijdens het debat van 15 februari 2022 naar aanleiding van de regeringsverklaring (35788).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl