Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 4 oktober 2022
1. 35099, S

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake mogelijkheden om op te komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Nicolaï).

2. 35925 IV / 34269, O & 35925 IV / 34269, N

Brief van de staatssecretaris van BZK over besluitvorming Rijksministerraad op 24 juni 2022 over afbouw van de salariskortingen; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over de besluitvorming door de Rijksministerraad d.d. 4 februari 2022 over afwijken begrotingsnormen, afbouw salariskorting en de verlenging Protocol Aruba-Nederland; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit op 11 oktober 2022 gelegenheid te bieden om inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren.

3. 35925 IV / 34269, Q

Brief van de staatssecretaris van BZK over liquiditeitssteun derde kwartaal 2022; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie neemt de brief over liquiditeitssteun derde kwartaal 2022 (35925 IV / 34269, Q) voor kennisgeving aan.

4. 35422 / 34877, K

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake 9de voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De commissie besluit toezegging T02532 (kwartaalrapportages Sint Eustatius) te plaatsen in de categorie "legisprudentie" en neemt de 9e voortgangsrapportage Sint Eustatius (35422 / 34877, K) voor kennisgeving aan.

5. 35925 IV, P

Brief van de staatssecretaris van BZK over reisverslagen, de hoofdlijnenbrief, bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland en CN-envelop; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

De commissie neemt met belangstelling kennis van de brief over reisverslagen, de hoofdlijnenbrief, bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland en CN-envelop (35925 IV, P). De commissie besluit dientengevolge toezegging T03275 onveranderd als openstaand te blijven beschouwen.

6. Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

Brief regering; Kabinetsreactie op de afsprakenlijst IPKO mei 2022; Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

De commissie blikt terug op het verloop van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) dat plaatsvond van 27 tot en met 30 september 2022 in Den Haag.
Het komende IPKO op Curaçao vindt plaats in de periode 25 februari - 3 maart 2023. De commissie herbevestigt haar besluit d.d. 28 september 2022 inzake de delegatiesamenstelling vanuit de Eerste Kamer voor het komende IPKO: commissievoorzitter (GroenLinks), VVD, CDA, PvdA en PvdD.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman