Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 december 2022
1. Resultaten Indringend Ketentesten Fase 3 / besluitvorming rondom ontwerp-KB inwerkingtreding Omgevingswet

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over het Indringend Ketentesten Fase 3 en ter aanbieding van het voortgangsoverzicht oktober 2022; Omgevingsrecht

De commissies besluiten om op 20 december 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van de brief van 28 november 2022 (33118/34986, EP) en de verwachte beantwoording van reeds uitstaande vragen over de Omgevingswet.

De commissies besluiten voorts voor bedoelde vergadering al de volgende beslispunten te formuleren:

1. de wenselijkheid van het al dan niet vragen van een onafhankelijk advies om de uitkomsten van het Indringend Ketentesten Fase 3 te duiden door het Adviescollege ICT-toetsing dan wel door een ander onafhankelijk en deskundig adviesorgaan;
2. de wenselijkheid van het organiseren van een deskundigenbijeenkomst en/of een bijeenkomst met andere partijen die betrokken zijn bij de invoering van de Omgevingswet;
3. het (onder voorbehoud) bepalen van een datum voor plenaire behandeling van het nieuw voor te hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet;
4. te bezien of en hoe de behandeling van dit ontwerp-KB in de Tweede Kamer kan worden ingepast in het tijdpad van behandeling in de Eerste Kamer. In dit kader wordt de griffie verzocht navraag te doen naar het voorziene tijdpad van behandeling van het ontwerp-KB in de Tweede Kamer.

2. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor VRO

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

In reactie op de brief van de minister voor VRO van 15 november 2022 (36200, VII, A) inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK besluiten de commissies ten aanzien van de diverse toezeggingen als volgt:

Voor wat betreft de toezeggingen met rappeldatum 1 juli 2022:
- toezegging T02882 en T02906 als "voldaan" aan te merken;
- toezeggingen T03006 en T03063 als “deels voldaan” te blijven beschouwen;
- toezeggingen T02854 en T03130 als "openstaand" te blijven beschouwen;
- toezeggingen T02871, T02873, T02884, T02892 en T02898 als "openstaand" te blijven beschouwen en de reactie van de minister van I&W af te wachten;
- toezeggingen T02887 en T03000 als "deels voldaan" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 februari 2023;
- toezeggingen T02849 en T02865, als "deels voldaan" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 maart 2023;
- toezeggingen T02869 als "deels voldaan" aan te merken met nieuwe deadline 1 april 2023;
- toezegging T02867 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 januari 2023;
- toezegging T02908 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 februari 2023;
- toezegging T02857 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 maart 2023;
- toezegging T03129 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 april 2023;
- toezegging T02868 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2023;
- toezegging T02880 is abusievelijk opgenomen in het toezeggingenrappel en is reeds door de commissies als "voldaan" aangemerkt.

Voor wat betreft de toezeggingen met rappeldatum 1 januari 2023 (de vooruitblik):
- toezegging T03001 als "openstaand" te blijven beschouwen;
- toezegging T03010 als "openstaand" te blijven beschouwen en toe te wijzen aan de minister van LNV;
- toezegging T03422 als "deels voldaan" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 februari 2023;
- toezegging T02859 als "openstaand" te blijven beschouwen met als nieuwe deadline 1 maart 2023;
- toezegging T02881 als "deels voldaan" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
- toezeggingen T02864, T02875, T02878, T02886, T02888, T02893, T02894, T02895, T02902, T02903, T02905, T02907, T02909, T02999 en T02862 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;

Naar aanleiding van het grote aantal nog openstaande of slechts deels voldane toezeggingen die samenhangen met de besluitvorming over het nieuw voor te hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet, verzoekt het lid Janssen (SP) de minister voor VRO dringend om op korte termijn invulling te geven aan deze toezeggingen.

3. Toezegging T03009

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S over de bejaagbaarheid van de grauwe gans; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Kamer nader informeren over de bejaagbaarheid van de grauwe gans (34.985)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor Natuur en Stikstof naar aanleiding van de brief van 8 november 2022 (34985, P) wordt heden geleverd door de fractie van de SGP (Van Dijk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd. De commissies besluiten toezegging T03009 als "voldaan" aan te merken.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra