Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 31 januari 2023
1. 35604, G

Brief van de staatssecretaris van J&V over de eerste rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk); Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi), mede namens de PvdA. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. 19637, K

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen; Vreemdelingenbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt direct geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. T02987

Toezegging Gevolgen tijdelijke verlenging van beslistermijn bij asielzaken vergelijken met andere EU-lidstaten (35.476)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 22 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit toezegging T02987 als voldaan aan te merken.

4. Reactie toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het halfjaarlijkse rappel toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

De commissie besluit:
- toezegging T02987 als voldaan aan te merken (zie ook voorgaand agendapunt);
- toezeggingen T02933, T02983 en T02984 als openstaand te blijven beschouwen.
Op verzoek van het lid Van Hattem (PVV) zal toezegging T02933 worden geagendeerd in een eerstvolgende vergadering voor inbreng voor schriftelijk overleg.

5. E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie bespreekt het Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie en besluit op dit moment geen voorstel als prioritair voor te dragen maar de publicatie van de betreffende voorstellen af te wachten. Deze kunnen aan de hand van de wekelijkse overzichten alsnog door de commissie worden geagendeerd.

6. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

De leden Karimi (GroenLinks), Stienen (D66), Van Wely (Fractie-Nanninga) en Talsma (ChristenUnie) geven aan deel te zullen nemen aan de Ambassadeursconferentie. De commissie besluit geen specifieke gespreksthema's voor te dragen voor deze bijeenkomst.

7. Mededelingen en informatie

De commissie besluit op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit inburgering 2021, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 en het Vreemdelingenbesluit 2000, in verband met de afschaffing van de verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen en andere aanpassingen die voortvloeien uit ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk en jurisprudentie alsmede van herstel van onduidelijkheden van de implementatie van EU-richtlijnen, in behandeling te nemen. De commissie besluit om op 7 februari 2023 via een e-mailprocedure gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. Indien inbreng wordt geleverd zal een eventuele conceptbrief per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Helene de Man