Stemming Wet invoering minimumuurloonVerslag van de vergadering van 14 februari 2023 (2022/2023 nr. 19)

Aanvang: 13.47 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet invoering minimumuurloon

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335).

(Zie vergadering van 7 februari 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Justitie en Veiligheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, welkom. Ook heet ik de Tweede Kamerleden Kathmann en Maatoug van harte welkom bij de stemmingen over het initiatiefvoorstel.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen wij over het wetsvoorstel 35335, Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen, kortweg de Wet invoering minimumuurloon. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen?

De heer Dessing namens Forum voor Democratie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dessing (FVD):

Voorzitter, dank u wel. Wij hebben het voorstel afgewogen. Wat voor ons zwaar weegt, is de automatische verhoging die voor bepaalde mkb-groepen het gevolg is van deze wet. Wij hebben daar toch wel moeite mee. Ik noem ook dat wij er niet van overtuigd zijn dat het mkb daar in voldoende mate voor gecompenseerd is. Dat heeft ons, alles afwegende, doen besluiten om tegen dit wetsvoorstel te gaan stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dessing. Dan de heer Vos namens de VVD.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Lucas Vos (VVD):

Dank u wel, voorzitter. De VVD is vanaf het begin voorstander geweest van het minimumuurloon; dat is niet het punt. We komen echter ook op voor de mkb'er die al zijn of haar lasten ziet stijgen en zich afvraagt of ondernemen nog wel leuk is en of de overheid er ook voor hem of haar is. De minister heeft in haar beantwoording aangegeven dat het mkb-pakket, zoals dat vorig jaar is afgesproken, ook al rekening hield met de implementatie van het minimumuurloon. Na rondvraag bij betrokken partijen lijkt dat niet zo te zijn, en dat vinden wij wel een dilemma. Ook vinden we het lastig dat de langetermijnconsequenties voor de arbeidsmarkt niet helder zijn. Uiteindelijk moeten we doen wat nodig is. Het hebben van een eenduidig en transparant minimumuurloon is een goede zaak. We gaan ervan uit dat het kabinet er in de komende Voorjaarsnota alles aan zal doen om ook het mkb een goede toekomst te bieden.

De VVD zal voor de initiatiefwet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Vos. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Na de stemmingen zal ik de vergadering kort schorsen, zodat u de initiatiefnemers kunt feliciteren.