Stemming motie Wet invoering minimumuurloonVerslag van de vergadering van 14 februari 2023 (2022/2023 nr. 19)

Aanvang: 13.50 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wet invoering minimumuurloon

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon),

te weten:

  • de motie-Oomen-Ruijten c.s. over de economische situatie van kleine ondernemers (35335, letter J).

(Zie vergadering van 7 februari 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 35335, letter J, de motie van het lid Oomen-Ruijten c.s. over de economische situatie van kleine ondernemers. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? De heer Van Strien namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Deze regering is voortdurend bezig om de lasten van kleine ondernemers te verzwaren. Denk aan de enorme belastingen op energie. Niet een of ander loos onderzoek, maar gewoon belastingverlaging gaat de middenstand redden. Wij stemmen dus tegen deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Oomen-Ruijten c.s. (35335, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik, zodat u in de gelegenheid bent om de initiatiefnemers te feliciteren.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.