Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 27 juni 2023
1. 36.232 (R2174) / 36.233 (R2175)

Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken; Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Veldhoen), D66 (Dittrich) en JA21 (Van Bijsterveld).

2. 35.447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De commissie stemt in met een werkbezoek aan de AP en verzoekt de staf dit bezoek direct na het zomerreces te plannen, waarna inbreng voor het nader voorlopig verslag in de commissievergadering van de daaropvolgende vergaderweek kan worden gepland.

3. Te voeren kennismakingsgesprekken

De commissie verzoekt de staf kennismakingsgesprekken te organiseren met onderstaande personen/instanties:
- minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming;
- Autoriteit Persoonsgegevens (verzoek direct na het zomerreces);
- Raad van State;
- Hoge Raad;
- Raad voor de rechtspraak;
- Nationale Ombudsman (reeds gepland na het zomerreces met commissie BIZA);
- Nationale politie;
- Openbaar Ministerie;
- deken van de Nederlandse orde van advocaten.

4. 35.934. F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over berechting in de regio en landen ertoe bewegen dat zij afstand doen van doodstraf; Verlengen mogelijkheid om Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekken

Het lid Recourt (GroenLinks-PvdA) geeft aan dat het de voorkeur heeft om de conceptbrief over de uitvoering van toezegging T03383 als commissie(brede) brief te verzenden. De fracties van de VVD, PVV, SGP en 50PLUS distantiëren zich van de inhoud van de brief. De commissie besluit er geen commissie(brede) brief van te maken.

5. 32.576, G en H

Brief van de minister voor Rechtsbescherming betreffende de beleidsreactie op de evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie; Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie; Versterking cassatierechtspraak

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 25 februari 2022 en de kabinetsreactie inclusief het WODC-rapport van 19 juni 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

6. 35.925 VI, AK

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen voor de commissievergadering op 4 juli 2023.

7. 29.279, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen voor de commissievergadering op 11 juli 2023.

8. T03473

Toezegging Juridische acties belangenorganisaties (35.925 VI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen voor de commissievergadering op 4 juli 2023.

9. T01696

Toezegging Evaluatie wetsvoorstel herziening ten nadele over vijf jaar (32.044)

De commissie besluit toezegging T01696 als voldaan aan te merken en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 4 juli 2023.

10. T03328

Toezegging Onderzoek RIVM effectiviteit avondklok (35.899)

De commissie besluit toezegging T03328 als openstaand te handhaven en inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 11 juli 2023.

11. E230003

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming; Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming (COM(2022)695)

De commissie besluit op 11 juli 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

12. E230004 en E230005

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V betreffende vragen over voorstellen voor verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens; EU-voorstellen: voorstellen voor verordeningen betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API) (COM(2022)729, 731)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de Europese Commissie een reactie heeft gegeven op de vragen in de brief van 26 april 2023.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren