Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 4 juli 2023
1. 36190

Wijzigingswet Huisvestingswet 2014

De commissie besluit op 12 september 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het verslag.

2. 36195

Initiatiefvoorstel-Nijboer en Grinwis Wet vaste huurcontracten

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Kemperman), GroenLinks-PvdA (Janssen-Van Helvoort), VVD (Meijer), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen) en SGP (Schalk)

3. 36191

Wet Adviescollege ICT-toetsing

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de BBB (Van Langen), GroenLinks-PvdA (Fiers), mede namens de leden van de fracties van de SP en de PvdD, de VVD (Van den Berg) en D66 (Belhirch).

4. 36301

Recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de BBB (Van Langen) en de PVV (Van Hattem).

5. 36311

Brief van de minister voor VRO met verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel Vereenvoudiging van de huurtoeslag; Vereenvoudiging van de huurtoeslag

Gelet op het feit dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel naar alle waarschijnlijkheid niet vóór het zomerreces plenair zal behandelen, neemt de commissie de brief van de minister voor VRO voor kennisgeving aan.

6. 34453, AK

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de proefprojecten; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van BBB (Kemperman), GroenLinks-PvdA (Crone) en het CDA (Rietkerk) gezamenlijk. De leden van de fractie van JA21 sluiten zich bij de gestelde vragen aan. De conceptbrief zal in de commissie circuleren. De minister voor VRO wordt gevraagd uiterlijk vrijdag 7 juli 2023, 16.00 uur te antwoorden. De staf wordt gevraagd een mondeling overleg (onder voorbehoud) in te plannen met de minister voor VRO op dinsdagmiddag 11 juli 2023. De commissie wenst in een commissievergadering op dinsdagochtend de antwoordbrief te bespreken teneinde te besluiten of het mondeling overleg doorgang moet vinden.

7. 29453, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de 'Staat van de Corporatiesector 2022' en het rapport ‘Onderdak bieden’ en de kabinetsreacties; Woningcorporaties

Naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg (29453, D) besluit de commissie op 12 september 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

8. 33797, AK

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de 'Leefbaarometer 2020, verdiepende analyses’; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

De commissie besluit op 12 september 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng met betrekking tot de rapporten 'Leefbaarheid in Nederland 2020', 'Leefbaarometer 3.0; instrumentontwikkeling' en 'Leefbaarometer 2020, verdiepende analyses'.

9. Gesprek met de Nationale Ombudsman

De commissie bevestigt datum en tijdstip van het gesprek met de Nationale Ombudsman: 26 september 2023 van 11.30-12.30 uur.

10. Mededelingen en informatie

De commissie betreurt het ten zeerste dat ondanks toezegging en eerder uitstel de kabinetsreactie op het rapport en de aanbevelingen van de Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit anti-discriminatiewetgeving nog altijd niet is ontvangen. Zij gaat ervan uit dat deze vóór het zomerreces 2023 alsnog wordt ontvangen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman