Plenair Klip-Martin bij stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Kluit over het geactualiseerde Integraal Financieel Beeld Stelselherziening OmgevingswetVerslag van de vergadering van 11 juli 2023 (2022/2023 nr. 42)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 22.52 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Klip-Martin i (VVD):

Voorzitter, dank u wel. Deze motie kent twee dictums. Met het tweede dictum hebben we geen problemen. Het eerste dictum spreekt over het opnemen van nieuwe kosten in de begroting 2024. Wij begrijpen heel goed dat de minister die niet wil opnemen als hij nog in onderhandeling is met medeoverheden, maar navraag bij de indienster — ze ging al bijna staan — leert ons dat juist dat begrip "nieuwe kosten" eruit gehaald is. Dat betekent dat de VVD-fractie voor deze motie zal stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik zag de heer Van Meenen staan, maar hij zit alweer. Dus ga ik naar de heer Dessing namens Forum voor Democratie.